Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Denlo Europe B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Denlo Europe: Denlo Europe B.V., gevestigd aan de Terminalweg 15 te (3821AJ) Amersfoort geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer met 77227638;

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Denlo Europe en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop, waaronder ook begrepen overeenkomsten op afstand;
 • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 • Diensten: door Denlo Europe aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 • Afnemer: de consument of ondernemer die een Overeenkomst of Overeenkomst op afstand aangaat met Denlo Europe;
 • Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere directe of indirecte gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Afnemer en Denlo Europe fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Denlo Europe georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Denlo Europe en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
 2. Door aanvaarding van een door Denlo Europe gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Denlo Europe van de hand gewezen. Van de algemene voorwaarden van Denlo Europe afwijkende voorwaarden van de Afnemer welke door Denlo Europe niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn aanvaard, hebben ten aanzien van Denlo Europe geen enkele rechtskracht en zijn niet van toepassing in de relatie met de Afnemer. Partijen sluiten de werking van artikel 6:225 BW uit.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Denlo Europe. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
 4. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Denlo Europe de tekst van deze algemene voorwaarden aan Afnemer beschikbaar. De tekst van deze algemene voorwaarden zal in elk geval langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking worden gesteld via de website van Denlo Europe op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
 5. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging, voor alle overeenkomsten gelden en meer in het bijzonder bij aankopen of bestellingen die mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail of enig ander elektronische wijze aan Denlo Europe zijn doorgegeven.

 

Artikel 3. Aanbod, aanvaarding en orders

 1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Denlo Europe gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Denlo Europe  het recht om het aanbod te herroepen.
 2. Denlo Europe zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod inhoudt en dit wordt aanvaard, heeft Denlo Europe het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat Afnemer het product/dienst goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor Afnemer direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Denlo Europe niet. Kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten en gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.
 4. Aanbiedingen en toezeggingen van door Denlo Europe ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Denlo Europe schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Het staat Denlo Europe volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
 6. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Denlo Europe een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Denlo Europe  begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Denlo Europe  voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
 7. Door Denlo Europe geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Denlo Europe  gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
 8. Denlo Europe treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Denlo Europe zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien Afnemer elektronisch kan betalen. In dat kader zal Denlo Europe zorgen voor een veilige webomgeving.
 9. Denlo Europe kan zich – binnen de grenzen van de wet – op de hoogte stellen of Afnemer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Denlo Europe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien Denlo Europe door enige onvoorzienbare gebeurtenis niet in staat is de Overeenkomst naar behoren uit te voeren of na te komen, zoals in geval van overmacht, (waaronder ook begrepen omstandigheden of overheidsmaatregelen in verband met het Corona-virus of andere pandemieën of epidemieën), staking, technische storingen, lock-out of anderszins, is zij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden en wordt door Afnemer aanvaard als een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding.
 11. Denlo Europe bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Denlo Europe niet is bevestigd, kan Afnemer de overeenkomst annuleren c.q. ontbinden. Denlo Europe is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst over te gaan zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan Afnemer heeft geleverd.
 12. Alle toezeggingen gedaan door werknemers, agenten en/of andere tussenpersonen zijn slechts bindend voor Denlo Europe indien deze de toezegging uitdrukkelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4. Levering, risico-overgang, keuring en reclame

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Denlo Europe. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Denlo Europe heeft steeds het recht het transport van de leveringen – af magazijn – uit te voeren op de wijze en volgens de organisatie die hen het beste past en het vervoer indien gewenst te laten plaatsvinden samen met leveringen aan andere afnemers.
 3. Indien en voor zover Denlo Europe zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Denlo Europe bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
 4. Afnemer is verplicht om de goederen af te nemen binnen de Denlo Europe overeengekomen leveringsperiode. Na afloop van deze periode heeft Denlo Europe het recht om betaling op te eisen van de prijs van de nog niet afgenomen goederen. Afnemer verklaart zich hiermee op voorhand akkoord.
 5. Indien Denlo Europe, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is Denlo Europe vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.
 6. Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
 7. Denlo Europe heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Denlo Europe is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren. Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
 8. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van Denlo Europe als ‘goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. Denlo Europe is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
 9. Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Denlo Europe daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen twee werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen zeven dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Denlo Europes onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal Denlo Europe in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 10. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
 11. Een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche waar Denlo Europe werkzaam is nog acceptabel wordt geacht) met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor Afnemer geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering van de order (kunnen) vormen.
 12. Denlo Europe behoudt zich het recht voor om aan de artikelen of goederen wijzigingen aan te brengen, mits aan de functionele eigenschappen van deze artikelen of goederen geen afbreuk wordt gedaan. Gewicht, kleuren en kwaliteit zoals gelden ten tijde dat de goederen het magazijn van Denlo Europe verlaten zijn maatgevend voor de beoordeling van de prestatie van Denlo Europe.
 13. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Denlo Europe. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
 14. Indien door Denlo Europe wordt verkocht op monster zal een geringe afwijking van het monster geoorloofd zijn. Denlo Europe is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van Denlo Europe uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
 15. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Denlo Europe de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Denlo Europe. Denlo Europe  is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.

Artikel 5. Diensten

 1. Indien Denlo Europe Diensten verleent aan Afnemer, dan zal Denlo Europe zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
 2. Afnemer stemt ermee in dat Denlo Europe voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van Denlo Europe werken, is Denlo Europe niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van Denlo Europe. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

Artikel 6. Leveringstermijnen

 1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Denlo Europe eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
 2. De leveringsperiode wordt door Denlo Europe bepaald en is steeds indicatief. Denlo Europe is derhalve nimmer gehouden aan de indicatief aangegeven levertijden en behoudt het recht daarvan in redelijkheid af te wijken.
 3. Overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum/-tijdstip geeft Afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet aanvaarding of tot geheel ontbinding van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enige verplichting van Afnemer uit de overeenkomst.
 4. Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door Afnemer aan Denlo Europe ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met de termijn waarop Denlo Europe op deze informatie heeft moeten wachten, opgeschoven.
 5. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Denlo Europe in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Denlo Europe  te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

Artikel 7. Prijzen, betaling en verrekening

 1. De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van Denlo Europe voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
 3. Denlo Europe heeft steeds het recht het transport van de leveringen – af magazijn – uit te voeren op de wijze en volgens de organisatie die hen het beste past en het vervoer indien gewenst te laten plaatsvinden samen met leveringen aan andere kopende partijen.
 4. Betaling aan Denlo Europe dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Denlo Europe aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Denlo Europe is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Denlo Europe of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
 6. Vindt betaling niet plaats binnen 5 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Denlo Europe van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is Afnemer aan Denlo Europe een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.
 7. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Denlo Europe op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Denlo Europe terstond genoegzame en in de door Denlo Europe  gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Denlo Europe gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 8. In het geval Afnemer geen particulier / natuurlijke persoon (consument) is maar optreedt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft Denlo Europe het recht om alle buiten­gerechtelijke (incasso)kosten, die Denlo Europe maakt als gevolg van de niet-nakoming door Afnemer van diens beta­lingsverplich­tingen, ten laste te brengen van Afnemer en Denlo Europe heeft alsdan het recht 15% van de te vorderen hoofdsom als buitengerechtelijke incasso­kosten bij Afnemer in rekening te brengen, zulks echter met een minimum van € 1.000,–. Afnemer stemt in met de toepasselijkheid en redelijkheid en billijkheid van de in dit artikel beschreven incassokosten.
 9. In het geval Afnemer wel een particulier respectievelijk natuurlijke persoon is (consument) die niet optreedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dit ter beoordeling van Denlo Europe, heeft Denlo Europe het recht om alle buiten­gerechtelijke (incasso) kosten, die Denlo Europe maakt als gevolg van de niet-nakoming door Afnemer van diens beta­lingsverplich­tingen, ten laste te brengen van Afnemer en Denlo Europe zal alsdan de volgende kosten conform de onderstaande staffel volgens de in Nederland geldende wetgeving ten aanzien van incassokosten doorberekenen, eventueel te verhogen met BTW:> over vorderingen tot € 2.500,– bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,–;
  > voor vorderingen over de volgende € 2.500,– (tot € 5.000,–) bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 10% van de hoofdsom;
  > voor vorderingen over de volgende € 5.000,– (tot € 10.000,–) bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 5% van de hoofdsom
  ;> voor vorderingen over de volgende € 190.000,– (tot € 200.000,–) bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 1% van de hoofdsom
  ;> voor vorderingen over het meerdere (boven de € 200.000,–) bedraagt de vergoeding 0,50% van de hoofdsom, met een maximum van € 6.775,–.
 10. De in lid 9 van dit artikel beschreven incassokosten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht nadat Denlo Europe een eerste schriftelijke betalingsherinnering of aanmaning aan Afnemer heeft verzonden en binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning niet tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom door Afnemer aan Denlo Europe is overgegaan.
 11. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur. Reeds betaalde facturen vormen nimmer onderwerp van bezwaar en worden geacht door de Afnemer onherroepelijk te zijn aanvaard.
 12. Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
 13. Indien Afnemer een consument is, heeft de consument bij de aankoop van producten bij een overeenkomst op afstand gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. In dat geval worden geen annuleringskosten berekend indien binnen de genoemde termijn van 14 kalenderdagen de Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, doch uitsluitend de kosten verbonden aan de retourzending in rekening worden gebracht aan de Afnemer. Afnemer zal hiertoe gebruik maken van het formulier zoals door Denlo Europe ter beschikking is gesteld. Blijkt een product beschadigd retour gekomen te zijn, door de schuld van de consument, dan hoeft Denlo Europe de waardevermindering niet terug te betalen aan de Afnemer/consument.

Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Denlo Europe retourneren, volgens de door Denlo Europe aangegeven redelijke en duidelijke instructies. De consument dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar Denlo Europe terug te sturen, tenzij deze heeft aangeboden het product bij de consument op te halen. Indien deze consument een bedrag betaald heeft, zal Denlo Europe dit bedrag, inclusief de verzendkosten door de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Denlo Europe behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:> de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Denlo Europe geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten; én
  > alle vorderingen van Denlo Europe op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen. Alle kosten die ingevolge dit eigendomsvoorbehoud gepaard kunnen gaan, komen ten laste van Afnemer.
 3. Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien Denlo Europe naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Denlo Europe gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Denlo Europe reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan Denlo Europe een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan Denlo Europe verschuldigde bedrag per dag.
 4. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
 5. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Denlo Europe te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Denlo Europe zal Afnemer kopieën verstrekken aan Denlo Europe van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
 6. Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van Denlo Europe een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Denlo Europe op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Denlo Europe  zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Denlo Europe ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 7. Zodra de Afnemer in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan hem surséance van betaling wordt verleend, zijn alle vorderingen van Denlo Europe direct opeisbaar en is de Afnemer niet meer gerechtigd de goederen te gebruiken, te verkopen of te verwerken en dient hij deze onverwijld en volledig ter beschikking van Denlo Europe te houden.
 8. Denlo Europe heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden ten aanzien van Afnemer toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen waartoe Afnemer gehouden is.
 9. Tot op het tijdstip waarop de Afnemer volledig aan diens betalingsverplichtingen jegens Denlo Europe heeft voldaan, is de Afnemer niet bevoegd geleverdezaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of dezaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage),daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Denlo Europe kanalsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit deovereenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van degebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 10. Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van Denlo Europe :> Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Denlo Europe te verpanden; en/of
  > Eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Denlo Europe te verpanden; en/of
  > Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Denlo Europe wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

 1. Denlo Europe geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
 2. Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert Denlo Europe dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan Denlo Europe retourneren. Denlo Europe draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is Denlo Europe niet gehouden. In geen geval is Denlo Europe gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
 3. Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van Denlo Europe doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.
 4. Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
 5. Denlo Europe staat er voor in dat de door haar geleverde producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst en aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 6. Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. In geval van de levering van Diensten is er uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatverplichting van Denlo Europe.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding

 1. In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Denlo Europe beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
 2. In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat Denlo Europe Diensten verleend en/of Denlo Europe haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van Denlo Europe beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Denlo Europe niet aansprakelijk.
 3. Denlo Europe is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door Denlo Europe (of door Denlo Europe ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
 4. Denlo Europe is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzondere gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade geleden door Afnemer en/of zijn hulppersonen, zoals werknemers, en/of andere derden of afnemers van Afnemer, als direct of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde goederen, verpakkingsmaterialen, instrumenten en dergelijke, dan wel geleden door gedragingen van derden of haar werknemers of haar ingeschakelde hulppersonen (opzet en grove schuld van leidinggevende hulppersonen hieronder niet begrepen), onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten (productaansprakelijkheid).
 5. In geen geval is Denlo Europe gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Denlo Europe  beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
 6. Denlo Europe bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Denlo Europe ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Denlo Europe.
 7. Elk dwalingsrisico wordt gedragen door Afnemer, en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Denlo Europe jegens Afnemer vervalt na verloop van 1 jaar nadat (1) de Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
 9. Denlo Europe is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Denlo Europe , die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Denlo Europe kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Denlo Europe  ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, elke omstandigheidin verband met het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën, waaronder begrepen hiermee samenhangende overheidsmaatregelen

Denlo Europe kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Denlo Europe had moeten leveren.

 1. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4 lid 7 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 2. Denlo Europe heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij of door haar ingeschakelde derden (zoals toeleveranciers) door overmacht (tijdelijk) is / zijn verhinderd haar verplichtingen jegens Afnemer na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Denlo Europe haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. De
 3. Afnemer heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van het vorige artikellid geleden of te lijden schade.
 4. Indien de Afnemer een overeenkomst ontbindt of annuleert, op welke gronden dan ook, bijvoorbeeld vanwege overmacht, dan is de Afnemer – voor zover deze een zakelijke afnemer is – annuleringskosten verschuldigd aan Denlo Europe.Uitgangspunt is dat annulering door de Afnemer slechts mogelijk is indien Denlo Europe daarmee vooraf heeft ingestemd. In geval van ontbinding of annulering is de Afnemer aan Denlo Europe een vergoeding van 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs

Voor een Afnemer die consument is geldt bij ontbinding of annulering binnen de herroepingstermijn het gestelde in artikel 7 lid 13.

 1. Denlo Europe is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te kunnen ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de Afnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. Onder onvoorziene omstandigheden worden tevens verstaan onvoorziene omstandigheden die het gevolg zijn van het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën, waaronder begrepen mogelijke overheidsmaatregelen die worden genomen in verband met het Corona-virus (COVID-19) of andere pandemieën of epidemieën.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door Denlo Europe aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Denlo Europe. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Denlo Europe onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
 3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Denlo Europe alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.

Artikel 12. Ontbinding

 1. Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Denlo Europe te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Denlo Europe op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
 2. In geval van ontbinding of annulering van de overeenkomst door de Afnemer (op welke gronden dan ook) of in geval van ontbinding door Denlo Europe op grond van lid 1 is Afnemer verplicht om Denlo Europe de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst en rekening houdend met het gestelde in artikel 10 lid 13. Indien de Afnemer nog geen termijnen heeft voldaan aan Denlo Europe is Denlo Europe gerechtigd de annuleringskosten in rekening te brengen zoals beschreven in artikel 10 lid 1

Artikel 13. Conversie, uitleg en adreswijziging

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst met Afnemer opgenomen voorwaarden.
 3. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
 4. Indien Denlo Europe op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Denlo Europe afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
 5. Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Denlo Europe te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Denlo Europe laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

Artikel 14. Privacy

 1. Afnemer verleent toestemming aan Denlo Europe om de persoonlijke gegevens zoals aangegeven bij een bestelling, order of de overeenkomst te vermelden op documenten van Denlo Europe en op te nemen in de bestanden van Denlo Europe. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, promotieacties, marktstudies en informatieverstrekking van diverse aard. Op schriftelijk verzoek van Afnemer heeft deze het recht op inzage en indien gewenst aanpassing van de opgenomen gegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Denlo Europe en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in Nederland behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen over een mogelijke alternatieve vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage, bindend advies en/of mediation.

 

20200423